Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Hvornår skal man bruge åndedrætsværn?

Logo
Åndedrætsværn

Hvornår skal man bruge åndedrætsværn?

Er der risiko for iltmangel?
Man bør altid gå ud fra, at der findes risiko for iltmangel såfremt:
– iltindholdet i et miljø, hvor der er sandsynlighed for iltmangel, ikke er målt
– iltindholdet er kendt og ligger under 20 volumenprocent
Filterudstyr må ej anvendes ved iltmangel.

Hvilke helbredsfarlige stoffer forefindes?
Man skal kortlægge forekomsten af farlige stoffer og finde ud af:
– deres hygiejniske grænseværdier og om de er kræft- og/eller allergifremkaldende
(se bl.a. At-vejledning C.0.1 - August 2007: Grænseværdier
for stoffer og materialer)
– optræder forureningen i gas- eller partikelform eller som både gas og partikler
– forureningens koncentration

Er der usædvanlige risici ved arbejdet?
I visse arbejdsmiljøer er der fx eksplosionsfare, og i disse miljøer må
man således ikke anvende udstyr, som kan forårsage gnister

Bemærk at disse spørgsmål skal overvejes før at man besvarer sit valg af udstyr.


Åndedrætsværn findes i flere varianter

 Filtrerende korttidsmasker

Engangsmasker, som dækker næse og mund. Støvmaskerfindes med og uden udåndingsventil. De giver den samme beskyttelse, men ventilen giver en klar fordel hvad angår komfort, reduceret udåndingsmodstand, fugtophobning pga. sved og man undgår duggede briller. Halvmasker

En halvmaske dækker hage, mund og næse. Disse masker er forsynet med ind- og udåndingsventiler samt udskiftelige filtre. Halvmasker kan også leveres til ekstern luftforsyning. Helmasker

Som navnet siger, er det masker dækkende både øjne, næse, mund og hage. En helmaske har ind- såvel som udåndingsventil og filtrene kan skiftes. Vores helmaske leveres også til ekstern luftforsyning. Filtrerende åndedrætsværn m/TURBO

Filtrerende åndedrætsværn med turbo er forsynet med en batteridrevet motor, som gennem et eller flere filtre blæse luft ind i åndedrætsværnet. Turboen kan kombineres med hel- og halvmasker eller hætter, hoveddel med tætsluttende visir/ansigtsskærm. Ansigtsdel, motor og filter skal være testet og godkendt. Kun de filtre, som udstyret er testet sammen med må anvendes.


 Friskluftforsynet åndedrætsværn

Friskluftforsynet åndedrætsværn forsynes med frisk luft fra kompressor eller trykflasker. Luften fra kompressor ledes gennem et filterpanel til et trykluftbælte og videre til en halv- eller helmaske, hætter eller hoveddel med tætsluttende visir/ansigtsskærm. De forskellige dele skal være testet og godkendt sammen - dvs. slange, bælte, regulator og åndedrætsværn.


Der bruges friskluftforsynet åndedrætsværn:

 • Når der er, eller er mulighed for, at der kan opstå iltmangel, dvs. mindre end 17% ilt i indåndingsluften
 • Når luftforureninger forekommer i høje koncentrationer
 • Når forureningens sammensætning eller koncentration er ukendt
 • Når der ikke findes egnede filtre
 • Når det foreskrives i lovgivningen


Luftforbrug - kompressorluft

Den mængde luft en person forbruger, afhænger af den fysiske belastning og indivi-duelle forhold hos den enkelte bruger. En bruger skal have minimum 3 gange så meget luft til rådighed som sit gennemsnitlige luftforbrug, for at der ikke skal ske et undertryk i åndedrætsværnet. Nedenforer vist et par eksempler på luftforbrug og luftflow i forskellige arbejdssituationer.

Standarder for åndedrætsværn

Standarder for åndedrætsværn

 • EN 136 Helmasker
 • EN 137 Trykflaskeapparater
 • EN 138 Selvsugermasker med eller uden blæser
 • EN 139 (EN14594) – Luftforsynet hel- og halvmasker
 • EN 140 Halvmasker
 • EN 141 Gas- og kombinationsfiltre
 • EN 143 Partikelfiltre
 • EN 145 Lukkede kredsløbsapparater med tilført ilt
 • EN 149 Filtrerende ansigtsmasker – engangsmasker
 • EN 371 AX gas- og kombinationsfiltre mod lavt-kogende organiskestoffer
 • EN 402 Åndedrætsværn til evakueringsbrug - trykflaskeapparat med lungeautomat og helmaske eller bidemundstykke
 • EN 403 Evakueringsengangs-hætter med filter ved brand
 • EN 1146 Åndedrætsværn til evakueringsbrug - trykflaskeapparat med hætte
 • EN 12245 Transportable gasflasker og fuldt beviklede kompositflasker
 • EN 12941 Filtrerende åndedrætsværn med turbo og hætte
 • EN 12942 Filtrerende åndedrætsværn med turbo og maske
 • EN 14387 Gas- og kombinationsfiltre
 • EN 14594 Trykluftforsynet åndedrætsværn (EN14594 erstatter
 • EN139, 270, 271, 1835 og 12419 - gældende for alle produkter med nye godkendelser)


Formuläret är inte giltigt - Vänligen fyll i obligatoriska fält. Fel - kontakta administratören.